Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Kaczory, dnia 21 maja 2019 r.

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

               

                Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945, z późń. zm.) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późń. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów:

1)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – Żabostowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXIII/191/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października 2017 r.,

2)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Gajowej i Dziembowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXIII/192/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października 2017 r.,

3)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – teren w rejonie Placu Jana Pawła II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXV/219/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 marca 2018 r.

w dniach od 28 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tereny położone we wsi Kaczory, w rejonie Żabostowa, ulicy Gajowej i Dziembowskiej oraz Placu Jana Pawła II.

                Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu
10 czerwca 2019 r. w sali narad Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, o godz. 14
00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory (e-mail: sekretariat@kaczory.com.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kaczory.

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)        dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Kaczory jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów

2)        administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kaczory, z siedzibą: ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

3)        podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania,

4)        składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5)        składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6)        podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

7)        składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,

8)        dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kaczory: e-mail: pukaczewski@hotmail.com. 

 

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2019-05-21 09:46:51
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2019-05-21 09:47:45
Ostatnia zmiana:2019-05-21 09:48:04
Ilość wyświetleń:418
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij